Bergama Kaymakamlığı 

   
T.C. İçişleri Bakanlığı e-icisleri projesi Bilgi Edinme İnsan Hakları Başvuru Formu e-mevzuat bilgi sistemi TC Kimlik no sorgulama Resmi Gazete
 


 
Bulunduğunuz Yer: Kaymakamlık  >>   İlgili Birimler  >>   İlçe Sağlık Müdürlüğü

 
 

 

 Bu içeriği yazdırmak için tıklayın...  Yazı tipini küçültmek için tıklayın.  Yazı tipini büyütmek için tıklayın.                   

                    Turgay KESER

                    İlçe Sağlık Müdürü

İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜİlçe Sağlık Müdürlüğünde ; 1 Hekim,1 Sağlık Memuru, 1 Tıbbi  Sekreter,1 VHKİ, 1 Hizmetli görev yapmaktadır.

Toplum Sağlığı Merkezinde; 5 Sağlık Memuru,5 Hemşire,10 Ebe,2 Hizmetli ,1 Röntgen Teknisyeni ,3 çevre sağlığı teknisyeni ,3 tıbbi sekreter ve 3 vhki görev yapmakta,

112 AYKİ' de 8 Paramedik,15 ATT peroneli görev yapmata,

Aile Sağlığı Merkezlerinde 30 Aile Hekimi,12 Hemşire,17 Ebe görev yapmaktadır.

 

BERGAMA DEVLET HASTANESİ PERSONEL DURUMU

Baştabib                                            1

Baştabib Yrd.                                     1

Başhemşire                                        1

Başhemşire Yrd.                                1

Uzman Hekimler                                29

Prt.Hekim                                          11

Diş Tabibi                                          7

Eczacı                                                1

Hemşire                                             68

Ebe                                                    29

Sağ.Memuru                                      40

(Röntgen,Lab,Lab,Vs)

Diyetisyen                                           1

Sosyal Çalışmacı                                  1

Hastane Müdürü                                   1

Müdür Yrd.                                          1

Hizmetli                                              25

Bergama İlçe Sağlık Müdürlüğü 137 mahalle toplam 101.000 kişiye hizmet vermektedir.

Müdürlüğümüz bünyesinde;

** Verem Savaş Dispanseri

** Toplum Sağlığı Merkezi

** 112 AYKİ

** Bergama Devlet Hastanesi

** 13 ASM olmak üzere toplam 30 Aile Hekimliği Birimi mevcuttur.İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREVLERİ

 

1. Tedavi Hizmetleri

İlçe merkez kasaba ve köylerde yaşayan tüm halka birinci basamak ve ikinci basmak sağlık hizmetlerinin sunulmasını planlamak uygulamak ve denetimini yapmak. Bu amaçla hekim, yardımcı sağlık personeli planlamasını hazırlamak. Eksik olan kadroların aylık olarak Sağlık Müdürlüğüne bildirimini yaparak gerekli atamaların yapılması için yazışmaları sağlamak. Eksik kalan kadroların naklen atamaları yapılıncaya kadar geçici görevle Doktor ve yardımcı sağlık personelinin görevlendirilmelerini yapmak. Gerektiğinde Çevre İlçelerde bulunan kadro fazlalığı personelin görevlendirilmelerini sağlamak.

 

2. Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması Hizmetleri:

a) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve değerlendirmek,

b) Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu personel planlamasını yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak,

c) Personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak,

d) Aile planlaması hizmeti verilen sağlık ocağı ve devlet hastanesinde, aile planlaması danışmanlık hizmetleri ile rahim içi araç (RİA) dahil bütün yöntemlerin uygulamasına yönelik personel eğitiminin planlanması ve uygulanmasını sağlamak,

e) İlçedeki bütün sağlık kuruluşlarında, ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması hizmetlerinin yaygın ve sürekli verilebilmesi için gerekli tedbirleri almak,

f) Doğum yapılan ortamların standartlara uygun hale getirilmesini sağlamak ve bunları denetlemek,

g) Doğum eylemine müdahele eden bütün sağlık çalışanlarının (kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı, anestezi uzmanı, aile hekimliği uzmanı, pratisyen hekim, ebe, hemşire, anestezi teknisyeni) neonatal resusitasyon eğitimi alarak sertifikalandırılmasını sağlamak,

h) Doğum yapılan sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamaları konusunda personelin ve anne adaylarının eğitimlerini yaparak, emzirmenin bu kuruluşlarda başarılı ve yerleşik bir uygulama haline getirilmesini sağlamak; birinci basamak sağlık kuruluşlarında sağlık personeli izlemleri ile emzirmenin korunması, sürdürülmesi ve desteklenmesi ile ilgili çalışmaların yürütülmesini sağlamak,

i) Hizmetlerinin gerçekleşebilmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

j) Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak,

k) Hizmet değerlendirmesi yapmak, saptanan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak,

l) Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için gerekli koordinasyonu sağlamak,

m) Ana çocuk Sağlığı ile ilgili Sağlık Bakanlığının hazırlamış olduğu ilaçların (demir preparatı vb.) dağıtılmasını ve düzenli olarak kullanılmasını sağlamak,

 

3. Bulaşıcı Hastalıklarla Mücadele:

a) Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak,

b) Hizmetlerin yürütülmesi için lüzumlu personel planlamasını yapmak, planlamanın gerçekleşmesi için gereken tedbirleri almak,

c) Personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmet-içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak,

d) Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

e) Sağlık kuruluşlarının çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak,

f) Hizmet değerlendirmesi yapmak, saptanan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak,

g) Enfeksiyon ve enfestasyonların insidans ve prevelanslarını, dağılımlarını tespit ile bulaşma ve yayılmanın genel sebeplerini ortaya çıkarmak; aktif ve pasif sürveyans hizmetlerini düzenlemek, gerektiğinde taramalarla enfeksiyon kaynağını ve bulaşma zincirini tespit etmek, ilgili resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yaparak enfeksiyon kaynağının ortadan kaldırılmasına çalışmak,

h) Görülen bulaşıcı hastalıkların zamanında ihbarını sağlamak, ihbar sistemini işler halde tutmak ve aksayan yönlerini gidererek oluşabilecek salgınlara karşı gerekli önlemleri almak,

i) Hastalık salgınlarında, derhal yerinde inceleme ve değerlendirme yapmak üzere ekip ve ekipman oluşturarak salgın incelemesi başlatmak, gerekli laboratuvar incelemelerini yaptırmak, bu işlemler sonrasında bir salgın inceleme raporu hazırlayarak Kaymakamlığa ve Sağlık Müdürlüğüne Bildirmek,

j) Nüfus hareketlerini izleyerek dışarıdan gelen (emporte) vakaların herhangi bir yayılmaya meydan vermeden erken tanı ve tedavilerinin yapılmasını sağlamak,

k) Toplum sağlığını tehdit edebilecek durumlarda veya salgınlarda hastaların ayakta, evlerinde, sağlık evi ve ocaklarında veya yatarak hastanelerde tedavilerini temin ve takip etmek,

l) Bulaşıcı hastalıklara yönelik eradikasyon, eliminasyon ve kontrol programları uygulamak; bu doğrultuda aşı ile önlenebilir hastalıklara yönelik bağışıklama programları uygulamak, çalışmaları izlemek, denetlemek ve değerlendirmek,

m) Aşı, antiserum ve enjektör ihtiyaçlarını tespit etmek ve soğuk zincir şartlarında hizmet birimlerine ulaştırılmasını ilgili şube müdürlükleri ile işbirliği yapılarak sağlamak,

n) Afet planlarının yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak,

o) Çevre ve gıdadan kaynaklanan bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması ve kirlenmelerin önlenmesi için ilgili şube, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak,

p) Çevre ve gıdadan kaynaklanan bulaşıcı hastalıkların kontrol altına alınması ve kirlenmelerin önlenmesi için ilgili şube, kurum ve kuruluşlarla işbirliği yaparak gerekli tedbirleri almak veya aldırtmak,

q) Vektörlerle veya ara konakçılarla bulaşan hastalıklarla mücadele için vektör üreme yerlerini tespit etmek, gerektiğinde kimyasal, mekanik ve biyolojik yöntemlerle haşere mücadelesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek,

r) Bütün kamu, özel ve tüzel kurum ve kuruluşlarının ve serbest çalışan sağlık personelinin ihbarı zorunlu hastalıklarla ilgili bildirimlerini zamanında yapmalarını sağlamak ve sağlatmak; bu kurum ve kuruluşlar ile diğer ilgili kurumlara geribildirimde bulunmak,

 

4. Çevre Sağlığı Hizmetleri:

a) Hizmetlerin gerçekleşmesi için gerekli personel planlamasını yapmak,

b) Personelin toplu, ferdi veya kurumsal hizmetiçi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak,

c) İlgili meslek grupları, kurum ve kuruluşlara yönelik eğitim plan ve programları hazırlamak ve gerçekleştirmek, 

d) Görev alanına giren özel ve resmi kuruluşların çalışmalarını denetlemek, çalışmaların niceliği ve niteliği hakkında veri toplamak, kurumları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken uyarı ve yönlendirmeleri yapmak,

e) İIçe düzeyinde çevre sağlığı sorunlarını tespit etmek, nedenlerini araştırmak, çözümlenmesi için gerekli önlemleri almak, aldırmak ve önerilerde bulunmak,

f) Hizmet değerlendirmesi yapmak, saptanan aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirmek

g) İnsan sağlığını ilgilendiren eşya ve levazımatın üretildiği, muhafaza edildiği ve satıldığı işyerlerinin ve bu iş yerlerinde çalışanların sağlık ve teknik yönden her türlü denetimlerinin yapılmasını sağlamak,

h) Yetersiz ve dengesiz beslenmeye bağlı hastalıklar ve beslenme sorunlarını tespit etmek, araştırmak ve çözümlenmesi için önerilerde bulunmak; özellik gösteren gruplara (0-6 yaş, gebe ve emzikli, okul çağı çocukları, yaşlılık-kronik hastalık durumları, organize gruplar, vb) yönelik düzenlenecek beslenme programlarını uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek,

ı) Gıda ve su kaynaklı hastalık ihbarlarının epidemiyolojik değerlendirilmesinde ve gerekli tedbirlerin alınmasında ilgili birimlerle işbirliği yapmak; gıda ve pestisit zehirlenmesi olaylarına en kısa sürede müdahale ederek inceleme ve araştırmaları yapmak ve numune almak,

i) Her çeşit sularla ilgili kontrol ve ıslah hizmetlerini yürütmek, gerekli önlemleri almak ve aldırmak,

j) Kanalizasyon, çöp, sanayi artıkları ve benzeri katı ve sıvı atıklarla (kanalizasyon, çöp, sanayi artıkları, vb) ilgili denetim ve ıslah hizmetlerini, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütmek, gerekli önlemleri almak ve aldırmak,

k) Vektör kontrol hizmetlerini düzenlemek, bu hizmeti veren Belediye ve diğer kuruluşların eğitim faaliyetlerini yürütmek, pestisit üretim yerlerinin ve halk sağlığı alanında kullanılan pestisitlerin piyasa denetimlerini yapmak,

l) Mesken ve topluma açık yerlerin sağlık denetim hizmetlerini yürütmek, hijyen kurallarına uygunluğunu sağlamak için gerekli önlemleri almak ve aldırmak,

r) Hava, su ve toprak kirlenmesi ile ilgili hizmetleri denetlemek, ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gerekli önlemleri almak ve aldırmak,

m) Halkın sağlığını tehlikeye düşürecek afetleri ve çevre değişmelerini izlemek, etkilerini araştırmak ve ilgili kuruluşlarla işbirliği yapmak, çevre sağlığının korunması amacıyla ilgili tedbirleri almak ve aldırmak,

n) Çevre sağlığının korunmasında gerekli önlemleri almayanlar hakkında uyarıdan başlayarak her türlü yasal işlemlerin uygulanmasını sağlamak,

o) Vatandaşlardan veya Kaymakamlık Makamından gelen şikayetlerin şikayet mahallinde kontrol ve denetiminin yapılmasını sağlamak,

ö) Çevre Sağlığının korunması ile ilgili oluşturulan komisyonlara katılmak , komisyonların çalışmalarına katılmak,

 

5. Akıl Ruh Sağlığı Hizmetleri:

a) Sağlık personeline koruyucu ruh sağlığı, erken teşhis ve tedavi ile ruhsal bozuklukların ayakta izlemi konusunda eğitim programları düzenlemek ve uygulamak,

b) Koruyucu ruh sağlığı çalışmaları kapsamında gebe, lohusa, 0-6 yaş grubu çocuklar ve diğer risk gruplarına yönelik eğitim, psiko-sosyal izlemler ve hizmetlerin ulaşmasını ilgili kurumlar ile işbirliği içinde sağlamak,

c) Tütün, alkol, uyuşturucu ve uçucu maddelerden korunmaya yönelik çalışmaları yürütmek,

d) İlçedeki ruh sağlığı kuruluş ve uzmanları ile işbirliği yaparak ruhsal bozuklukların epidemiyolojik özelliklerini saptamak ve gerekli önlemleri almak,

e) Koruyucu ruh sağlığı konusunda toplum eğitimi için ilgili kuruluşlarla işbirliği içinde ve kitle iletişim araçlarından da yararlanarak eğitim programları planlamak ve uygulamak,

f) Akıl ve Ruh sağlığı bozuk hastaların evlerinden alınarak en yakın Psikiyatri polikliniğine götürülmesini ve tedavisinin sağlanmasını sağlamak,

 

6. Eğitim Hizmetleri:

a) İlçe düzeyinde bütün personelin hizmet öncesi, hizmetiçi ve sürekli eğitim ihtiyaçlarını belirlemek; ilgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde hizmet-içi eğitim plan ve programlarını hazırlamak; bu plan ve programların gerçekleşmesi için Müdürlükçe düzenlenen bu tür programlara ilgililerin katılımını sağlamak; eğitim programlarının etkinliğini izlemek ve değerlendirmek,

b) Hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin ilgili birimlerle gereken organizasyonu ve eşgüdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak,

c) Sağlık Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı’nca tespit edilen milli ve özel günlerde günün anlamı ve önemine uygun programlar düzenlenmesi,

d) Sağlık hizmetlerinin halka tanıtımını yapmak, bu hizmetlere halkın katılımının sağlanması hususunda gerekli çalışmaları yapmak,

e) Halkın sağlık eğitimi hizmetlerini, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde yürütmek,

f) Mahalli basın-yayınla işbirliği yaparak sağlık hizmetleri, sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi ile ilgili konuların planlı ve eğitici nitelikte yayınlanmasını sağlamak, bu tür faaliyetleri takip etmek ve değerlendirmek,

 

7. İlaç ve Eczacılık Hizmetleri:

a) Özel ve kamu kuruluşlarına ait kimyevi madde ve ecza deposu, eczaneler ve ecza dolaplarının gerek açılışları gerekse çalışmaları sürecindeki işlemleri düzenlemek, yasa ve emirlere uygun faaliyet gösterip göstermediklerini izlemek, denetlemek.

b) Tıbbi müstahzarların ve kozmetiklerin piyasa denetimi amacıyla numune alımlarına, piyasa kontrol sonuçlarına, konuya ilişkin mahkeme kararlarına ve ilgili genelgelere ait işlemlerini düzenlemek, uygulamak ve uygulatmak,

c) Üretim yerlerinde, dağıtım ünitelerinde, özel veya kamu kuruluşlarında uyuşturucu, psikotrop madde ve müstahzarların sadece tıbbi amaçla kullanımını denetlemek, konuya ilişkin düzenlemeleri uygulamak, uygulatmak,

d) Aşı, antiserum, allerjen vb biyolojik ürünlerin ülkeye girişinin yapıldığı gümrük noktalarından itibaren, bu ürünlerin soğuk zincir koşullarında ve kurallara uygun olarak nakledilmesini; bu ürünlerin il düzeyinde ecza depoları ve eczanelerde sağlıklı koşullarda saklanılmasını takip etmek,

e) Yetkisiz kişilerce ve ruhsatsız yerlerde ilaç üretimi ve satışı yapılmasını engellemek,

f) Uyuşturucu ve psikotrop madde ve müstahzarlar için özel reçetelerin dağıtım ve satışını düzenlemek, tüketim kayıtlarını denetlemek

g) İmalat hatalı, bozuk, miadı dolmuş vb nedenlerle tüketimi sakıncalı ilaçların piyasadan geri çekilmesi işlemlerini yürütmek,

h) Türk Eczacılar Birliği Yüksek Haysiyet Divanı tarafından eczacılar hakkında verilen cezai müeyyidelerin uygulanmasını sağlamak,

i) Üç aylık periyotlar halinde ve Sağlık Müdürlüğünün uygun gördüğü zamanlarda eczanelerin denetim ve kontrolünü saplamak

j) Eczanelerin açılış, kapanış ve nakil işlemlerini yürütme,

k) Yeşilkartlı hastalara ait reçetelerin kontrolünü yapmak

l) Eczanelerin hazırlamış oldukları tahakkuk evraklarını kontrol etmek, Bilgisayar ortamında ödemelerini yapmak,

 

8. Acil Sağlık Hizmetleri:

a) Acil sağlık hizmetlerinin ilçe düzeyinde organizasyonu, uygulanması ve değerlendirmesini yapmak,

b) İlkyardım eğitimi ve eğitici eğitimi programları düzenlemek ve uygulamak,

c) Sağlık kurumlarının eğitim programlarını yapabilmesi için Eğitim Şube Müdürlüğü ve ilgili sektörlerle işbirliği yapılmasını sağlamak,

d) İlçemizde düzenlene Sosyal Faaliyetlerde, Milli Bayramlarda, Müsabaka ve spor faaliyetlerinde acil sağlık hizmeti planlamasını yapmak,

9. Ağız ve Diş Sağlığı:

a) Yetkisiz olarak dişçilik yapan ve işyeri açan kişilerle mücadele etmek,

b) Ağız ve diş sağlığı ile ilgili koruyucu programlar hazırlamak, uygulanmasını sağlamak,

c) Ağız ve diş sağlığı hakkında hizmetiçi ve halk eğitimi toplantıları düzenlemek, Resmi ve özel kuruluşlarca düzenlene etkinliklere destek sağlamak,

10. Bilgi İşlem ve İstatistik Hizmetleri:

a) Bakanlıkça tespit edilen esaslar çerçevesinde, resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarından doğrudan veya ilgili birimlerce derlenen istatistik bilgileri toplamak, gerekli kontrollerini yapmak ve değerlendirmek,

b) Kaynaklardan gelecek sağlık istatistikleri ile ilgili bilgi akışının belirtilen süre içerisinde yapılması için gerekli işlemleri yapmak, aksaklıkları önlemek, bu bilgilerin zamanında gerekli yerlere aktarılmasını sağlamak,

c) Bilgi toplamada görülen aksaklıkları ve değerlendirmede ortaya çıkan hizmeti olumsuz yönde etkileyici hususları zamanında Sağlık Müdürlüğüne aktarmak,

d) Hizmet araştırmaları planlamak, gerçekleştirmek, bu konuda yapılan çalışmalarda görev almak,

e) Aylara ve yıllara göre, mevcut verilerle olması gereken verileri karşılaştırmak ve saptanan sorunların nedenlerini araştırmak,

f) Hizmetleri yansıtıcı faaliyet raporları düzenlemek,

g) Güncel bilgi toplanması amacıyla, bütün sağlık kurumlarının çalışmalarını (veri girişlerini) bilgisayar ortamında hazırlamak ve icmallerinin transferini eksiksiz şekilde Sağlık Müdürlüğüne ulaştırmak,

h) Aylık İstatistik Çalışmalarını tüm sağlık kurumlarından toplayarak gerekli kontrollerinin yapılarak eksiklerin giderilmesini sağlamak ve her ayın ilk haftasında Sağlık Müdürlüğünde olmasını sağlamak,

 

11. Personelle ilgili Hizmetler:

a) İlçe içindeki bütün sağlık kurum ve kuruluşlarında görevli bütün personelin atama, yer değiştirme, terfi, emeklilik ve diğer özlük hakları ile ilgili hizmetlerini yürütmek, gerekli yazışmaları yapmak,

b) Personelin, disiplin ile ilgili bütün işlemlerini yürütmek, sicil raporlarını hazırlamak, zamanında usulüne uygun Sağlık Müdürlüğüne gönderilmesini sağlamak,

c) Personelin, izin ve hastalık raporlarıyla ilgili işlemlerini yürütmek ve gerekli kayıtlarını tutmak,

d) Personelin ilçe kurum ve kuruluşlar düzeyinde dağılımlarına ait kayıtları tutarak, kadro standartları çerçevesinde personelin kadro unvan ve niteliklerine göre istihdamlarını düzenlemek ve izlemek,

e) Maaş, tahakkuk ve mutemetlik hizmetlerini yürütmek,

f) Personel kayıtlarının sürekli güncellenerek ilgili birimlere ve Bakanlığa bildirimini yapmak,

g) Bakanlığa bağlı Çekirdek Kaynak Yönetim sisteminde personelle ilgili kayıtları güncellemek,

h) Valiliğe Bağlı ADUYBİM sistemine personel bilgilerinin zamanında girilmesi ve güncellenmesini yapmak,

 

12. İdari ve Mali Hizmetler:

a) Sağlık kurum ve kuruluşların tüketim maddeleri (sarf malzemeleri, yakacak, akaryakıt, vb) ile tıbbi cihaz, malzeme ve demirbaş ihtiyaçlarını belirlemek ve Sağlık Müdürlüğüne bildirmek,

b) Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait tıbbi cihaz, araç ve gereçlerle taşıt araçlarının hizmete hazır halde bulundurulmasını sağlamak,

c) Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait tıbbi cihaz ve taşıt araçlarının bakım-onarımını sağlamak,

d) Sağlık Kurumlarına ait bina ve tesislerin bakım ve onarım ihtiyaçlarını tespit etmek ve mevcut imkanlar ölçüsünde gidermek yada Sağlık Müdürlüğüne bildirmek,

e) Kurum ve kuruluşlara ait araç, gereç ve motorlu taşıtların envanter kayıtlarını tutmak ve bu konuda Sağlık Müdürlüğü ile işbirliğini sağlamak,

f) Sağlık Kurumlarına ait bina, arsa ve tesislerin envanter kayıtlarını tutmak ve Sağlık Müdürlüğüyle işbirliğini sağlamak,

g) Sağlık kurum ve kuruluşlarına ait ayniyat hesaplarının, ayniyat saymanı ve saymana bağlı mutemetlerce doğru olarak zamanında yapılmasını sağlamak,

h) Personelin yıllık kılık kıyafetlerini alabilmeleri için gerekli bilgileri hazırlamak ve Sağlık Müdürlüğüne bildirmek,

 

13. Mobil Sağlık Hizmetleri.

a) İlçe Sağlık Müdürlüğümüze bağlı Tabip bulunmayan kasaba ve köylere sağlık hizmetlerinin götürülmesi için gerekli planlamayı yapmak,

b) Yıllık olarak Mobil Sağlık Hizmeti verilmesi gereken yerleri tespit etmek ve Sağlık Müdürlüğüne Bildirmek,

c) Mobil Sağlık Hizmetleri bünyesinde poliklinik hizmeti verilmesi sağlamak,

d) Gerekli Halk eğitimi verilmesi, Gebe loğusa, bebek, çocuk ve 15-49 yaş kadın izlemleri ve bağışıklama çalışmaları yapılabilmesi için personel görevlendirmek,

e) Aylık Olarak yapılan hizmetlerin istatistik çalışmalarını hazırlamak ve Sağlık Müdürlüğüne bildirmek,

f) Mobil sağlık hizmetleri için Sağlık Müdürlüğünce kiralanan aracın kayıtlarını tutmak, Müdürlük adına kilometre kontrolünü yapmak ve Sağlık Müdürlüğüne bildirmek,

g) Aylık olarak Mobil sağlık hizmetleri için 16 gün ve 1000 Km. yol katedilmektedir.

 

14. Okul sağlığı Hizmetleri:

a) Yıllık Okul Taramaları için gerekli personeli planlamak,

b) İlçemiz Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı tüm ilk ve orta öğretim kurumlarında okul sağlığı taramalarını yapmak, sonuçlarını İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek,

c) Yıllık olarak İlköğretim 1. ve 8. sınıfların bağışıklama çalışmalarını yapmak

d) İlk öğretim 1. sınıfta okuyanların verem aşılarını yapmak için BCG-PPD eğitimi almış personel görevlendirmek ve aşılarını yapmak,

e) Verem Aşısı şüpheli görülen çocukların PPD testlerinin yapılarak zamanında kontrollerinin yapılmasını ve uygun görülenlere BCG aşısı yapılmasını sağlamak,

f) Aşı çalışmaları için gerekli araç ve eğitimli personel sağlamak,

g) Okulların Sosyal kullanım alanlarının (Tuvalet, Lavabo, Mutfak) gerekli kontrollerinin yapılarak gerekli tavsiyeleri İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bildirmek,

h) Okullarda temiz su sağlanması için gerekli kurumlarla (Belediye, Okul Müdürlüğü, Muhtarlık, Kaymakamlık vb.) işbirliği içinde çalışmak ve lüzumu görülen hallerde gerekli numunelerin ivedi olarak alınması sağlamak,

i) Okullardaki yayılabilecek Mevsimsel ve sosyal hastalıklarla ilgili İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği içinde Eğitim çalışmaları yapmak,

j) Okullarda diş sağlığı hizmetleri vermek,

k) Bit, Uyuz gibi hastalıkları tespit ederek gerekli işlemlerin yapılmasını sağlamak,

l) Hastalıkların erken teşhisinin yapılarak hasta öğrencileri ilgili hastaneler sevk etmek,

m) Okullarda ilk yardım, çevre sağlığı gibi konularda eğitim çalışmaları yapmak,

 

15. Verem Savaş Hizmetleri:

a) Verem Savaş Dispanserinden bildirilen hastaların takibini yapmak,

b) Doğrudan gözetim programı çevresinde gerekli personel görevlendirerek ilaçların doğru ve zamanında kullanılmasını sağlamak,

c) Hastalığın şifası sağlanana kadar hasta ve yakınlarına eğitim vermek,

d) Bebeklerin bebeklik dönemi ve ilköğretim 1. sınıfında okuyan öğrencilerin BCG aşılarının yapılmasını sağlamak,

18. Poliklinik Hizmetleri:

a) Sağlık Ocakları ve Devlet hastanesinde yeterli poliklinik hizmeti yapılabilmesi için yeterli personel planlamasını yapmak

b) Poliklinik hasta sayısı fazla olan ve doktor olmayan sağlık ocaklarına haftalık veya aylık olarak tabip görevlendirmesini planlamak,

c) Gezici mobil sağlık Hizmetleri bünyesinde poliklinik hizmeti planlamak ve yürütülmesini sağlamak,
 

e-posta : bergama@icisleri.gov.tr
Tel: 0.232.6312817